Looking for a program to promote? Found a product but not sure if it is any good? Discuss anything on programs and affiliate networks here.

Unit 11 lớp 8 Looking Back

backlink.mko
Posts: 19
Joined: 16 Sep 21
Trust:

Unit 11 lớp 8 Looking Back

Unit 11 lớp 8 Looking Back
Task 1. Write the correct form of the words in brackets.
(Viết hình thức đúng của từ trong ngoặc.)
Hướng dẫn giải:
1. scientific
Tạm dịch: Bạn tôi nói cô ấy thích làm thí nghiệm khoa học và tìm ra cách mà những thứ hoạt động.
2. environmental
Tạm dịch: Việc sản xuất ra những hóa chất này gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
3. developments
Tạm dịch: Có sự phát triển lớn, mới trong nghiên cứu không gian và công nghệ vệ tinh.
4. discoveries
Tạm dịch: Người ta biết rằng những khám phá khoa học mới đang được thực hiện suốt.
5. unnatural
Tạm dịch: Dường như không tự nhiên cho một đứa bé dành quá nhiều thời gian cho chính nó.
Task 2. Complete the word web with the fields that could benifit from science and technology.
Hướng dẫn giải:
engineering, farming, home life, entertainmeni energy, medicine, space exploration, communication, architecture, leisure
Task 3. Fill each gap with a word from the box to complete the passage.
Hướng dẫn giải:
(1) inventions
(2) laboratory
(3) science
(4) inventing
(5) benefits
(6) productive
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/chu-de/unit-11-lop-8
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@ gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://hearthis.at/soanbaitapjsc/
Brand
https://danviet.vn/soanbaitap.html
See more
  • 0