Looking for a program to promote? Found a product but not sure if it is any good? Discuss anything on programs and affiliate networks here.

Soạn bài Bàn luận về phép học lớp 8

backlink.mko
Posts: 19
Joined: 16 Sep 21
Trust:

Soạn bài Bàn luận về phép học lớp 8

Soạn bài Bàn luận về phép học lớp 8 soanbaitap.com
Tóm tắt Bàn về phép học (mẫu 1)

Bàn về phép học là một bài tấu Nguyễn Thiếp gửi lên vua nhằm nói lên mục đích chân chính của việc học: học để làm người. Tác giả đưa ra quan điểm và phương pháp học đúng đắn: việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng, tuần tự tiến từ thấp lên cao, học rộng hiểu sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất. Bên cạnh đó học phải kết hợp với hành. Học không chỉ để biết mà còn để làm. Điều đó sẽ thúc đẩy đất nước nhiều nhân tài, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh.

Tóm tắt Bàn về phép học (mẫu 2)

Bàn về phép học là một bài tấu Nguyễn Thiếp gửi lên vua. Từ việc đưa ra mục đích chính của việc học, phê phán những quan điểm học tập tiêu cực, thực trạng sai trái tác giả đưa ra và khẳng định quan điểm, phương pháp học đúng đắn, cuối cùng là thuyết phục cho sự đúng đắn ấy bằng việc chỉ ra tác dụng của nó.

Dàn ý phân tích tác phẩm
1. Tác giả nêu lên mục đích chính của việc học

- Lựa chọn cách nói trực tiếp, không vòng vo, tác giả khẳng định mục đích chính của việc học là học đạo lí, học làm người bằng sự so sánh, liên tưởng đến hiện tượng có thật: ngọc không mài không thành đồ vật.

2. Phê phán những lối học sai trái, lệch lạc, không đạt hiệu quả

-Tác giả tiếp tục nêu thẳng thực trạng nền giáo dục nước ta từ khi lập quốc đã bị thất truyền. Các lối học ông đưa ra phê phán bao gồm:

+Lối học a dua, hình thức

+Lối học hòng cầu danh lợi

+Đặc điểm chung của cả 2 lối học này và những lối học tiêu cực khác là đều không quan tâm đến tam cương, ngũ thường, đến kiến thức thực học mà chỉ để thỏa mãn những nhu cầu không chính đáng.

+Kết quả của những lối học lệch lạc: Hỏng từ chúa đến quần thần đến dân chúng. Chính điều ấy là một trong những nguyên nhân khiến nước mất nhà tan, vận nước ngắn ngủi, đời sống nhân dân không thể phát triển, văn minh được.

3. Tác giả đề ra những phương pháp học đúng đắn, hiệu quả

-Mở rộng trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cả nước được đi học không kể giai cấp, tầng lớp.

-Về tư tưởng, đạo lí gốc thì nhất định phải theo Chu Tử.

-Về phương pháp học: học từ đơn giản đến phức tạp, tiến dần theo từng cấp học, học gắn liền với thực hành
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/ngu-van-8/soan-b ... 12965.html
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://musescore.com/soanbaitapjsc

Brand
https://baocantho.com.vn/tim-kiem/soanbaitap.com.html
  • 0